Fortrolighedspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver hvordan JUST-APPS ApS (herefter ”vi, vores eller os”) behandler personoplysninger om dig.

Vi respekterer dit privatliv. Uanset om du er tilbagevendende kunde eller bare ser dig om på vores webside, vil vi gerne have, at du føler dig tryg i forhold til vores databeskyttelsesregler og de sikkerhedsforholdsregler, vi træffer for at beskytte dine personlige data.

Derfor har vi implementeret en høj standard for databeskyttelse. Hvis du udleverer personlige data til os, eller vi indsamler personlige data om dig fra andre kilder, vil vi behandle dataene i overensstemmelse med denne politik. Vi vil gerne have, at du læser denne politik i sin helhed.

Generelle principper for behandling af personoplysninger

For at sikre, at dine personlige data behandles korrekt og med et passende niveau af databeskyttelse, har vi indført følgende principper for behandling :
 • Personlige data behandles i overensstemmelse med lovgivningen og på rimelig og transparent vis.
 • Personlige data indsamles kun til specificerede, udtrykkeligt definerede og legitime formål og behandles ikke yderligere på nogen måde, der er uforenelig med sådanne formål.
 • Personlige data skal være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til det, der måtte være nødvendigt til de formål, hvortil dataene behandles.
 • Personlige data skal være retvisende, i nødvendigt omfang holdes opdateret, og upræcise eller ufuldstændige personlige data skal udbedres eller slettes, eller videre behandling skal ophøre.
 • Personlige data opbevares ikke i en form, der tillader identifikation af de registrerede, i længere tid, end det måtte være nødvendigt til de formål, som dataene er indsamlet til, eller som dataene viderebehandles til.
 • Personlige data skal behandles på en måde, der garanterer, at de personlige data er omfattet af et passende sikkerhedsniveau.

Vi vil altid informere dig om indsamling og behandling af dine personlige data, medmindre vi har en legitim årsag til at undlade dette.

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler dine personlige data på flere forskellige måder, når du har kontakt med os.Det er nødvendigt at behandle nogle af de personlige data, for at vi kan levere de serviceydelser til dig, som du har anmodet om, og andre personlige data kan du vælge at oplyse frivilligt.

Vi behandler primært data i de følgende tilfælde :

 • Når du er besøgende på vores hjemmeside, udfylder en formular, svarer på undersøgelser eller deltager i en undersøgelse
 • Når vi behandler oplysninger til brug for markedsføring, herunder hvis du tilmelder dig til vores nyhedsbrev eller når vi sender nyhedsbreve ud til vores kundebase
 • Når du deltager på events, messer mv. og er i kontakt med os før, under eller efter begivenheden, f.eks. i forbindelse med forespørgsler eller salg
 • eNår du indgår i en kunde- eller leverandørrelation med os.

Vi behandler følgende typer oplysninger om dig, afhængig af hvilken kategori du falder i, jf. ovenfor

Kategori

Besøgende på hjemmesiden

 • IP-adresse og MAC-adresse (afhængigt af anvendt udstyr)
 • Besøgshistorik og besøgsadfærd, f.eks. hvilke sider, der klikkes på, hvor længe en side vises, o.lign.
 • Henvendelser sendt via hjemmesiden mv. og svar modtaget fx via e-mail
 • Hvis du har sendt informationer via formularer, fx med data som navn, e-mailadresse, bopælsland, interesseområder, virksomhed eller organisation, som du er ansat i eller på anden vis repræsenterer.

Markedsføring

 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, jobtitel, interesseområder
 • Virksomhed eller organisation, som du er ansat i eller på anden vis repræsenterer
 • Oplysninger om eventuelle samtykker til markedsføringsformål eller opt-ud foretaget af eksisterende kunder.
 • Tracking af behandling af modtaget elektronisk markedsføring, f.eks. åbnet meddelelse eller ej, hvor længe der er kigget på meddelelser, samt på hvilke dele af meddelelsen, hvilke links der klikkes på o.lign.

Events og messer

 • Navn, jobtitel, e-mailadresse, telefonnummer
 • Interesseområde
 • Virksomhed eller organisation, som du er ansat i eller på anden vis repræsenterer
 • Messe- og eventdeltagelse

Kunder/leverandører

 • Navn, jobtitel, e-mailadresse, telefonnummer
 • Virksomhed eller organisation, som du er ansat i eller på anden vis repræsenterer
 • Messe- og eventdeltagelse
 • Interaktionshistorik, herunder e-mailkommunikation
 • Data sendt til os

Vi behandler som hovedregel ikke særlige kategorier af personlige data (særlige personlige data) om dig, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det, eller vi har pligt til at gøre det for at overholde gældende lovgivning.

Formål med behandling og juridisk grundlag

Vi behandler kun dine personlige data for at opnå et legitimt formål, og vi behandler generelt kun dine personlige data, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt :
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en kontraktlig forpligtelse
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde lovkrav, som vi måtte være underlagt
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores egne eller tredjeparters legitime interesser, og at sådan behandling ikke betragtes som værende til skade for dig
 • Du har givet dit samtykke til en sådan behandling

Overordnet er vores juridiske grundlag for behandling af personlige data, der relaterer til kontaktpersoner hos vores kunder/leverandører, en afvejning af vores legitime interesser i vores B2B forhold til dig, over for din ret til at få beskyttet dine personoplysninger. Det er vores opfattelse, at en sådan behandling ikke kan betragtes som værende til skade for dig, idet vi alene har registreret basale kontaktoplysninger om dig, der relaterer til den organisation, du er ansat i, og idet vi alene behandler disse data for at være i stand til at levere ydelser til dig og din arbejdsgiver.

Vi behandler dine personlige data til følgende formål :
 • At levere produkter, serviceydelser og oplysninger til dig, som du har anmodet os om
 • At sende dig nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale
 • At administrere vores forretningsmæssige forhold og forhandle eller gennemføre aftaler
 • At yde generel kundeservice og -support
 • At opnå indsigt og viden om, hvordan vores forskellige serviceydelser, herunder websteder, applikationer og produkter bruges og for at foretage evaluering og forbedring heraf
 • At kommunikere med dig om forskellige emner
 • At overholde gældende lovgivning

Cookies

Vi bruger cookies på vores websteder og i vores applikationer. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookie-politik i sidefoden på vores webside.

Formålene med behandling af data, der indsamles ved brug af cookies, er følgende :
 • at drive, forbedre og optimere ydeevnen og brugeroplevelsen på webstedet og dets serviceydelser
 • udføre kunde- og brugeranalyse og segmentering med henblik på at forbedre vores forståelse af vores brugere og levere bedre og skræddersyede serviceydelser til brugerne, herunder også dig
 • statistikske formål.

Automatiske, individuelle beslutninger

Dine oplysninger anvendes ikke til automatiseret, individuel beslutningstagning.

Kilder

Personoplysninger indsamles direkte fra dig og de forespørgsler, du eller den virksomhed, du repræsenterer, gennemfører hos os, enten via telefon, e-mail, på messer, gennem ordrer mv. Oplysninger modtages desuden via hjemmesiden i cookies og formularer.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket, dog påvirker det ikke behandlingen og videregivelse forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Videregivelse og overdragelse af personlige oplysninger for modtagere

Vores videregivelse og overdragelse af dine personlige oplysninger til modtagere (fysiske eller juridiske personer, offentlige myndigheder, bureauer eller andre instanser, til hvem de personlige data videregives) begrænses til et minimum og kræver, at der opretholdes en passende grad af databeskyttelse.

Vi videregiver eller stiller muligvis personlige data til rådighed for modtagere under følgende omstændigheder :
 • Modtagere, der udfører serviceydelser på vores vegne, herunder f.eks. hosting, cloudcomputing, IT-support, markedsføringsserviceydelser, administrative serviceydelser, undervisningsserviceydelser eller anden databehandling. Sådanne modtagere har kun tilladelse til at behandle de personlige data i overensstemmelse med vores instruktioner, og forholdet reguleres af en skriftlig databehandleraftale
 • Med henblik på opfylde en forpligtelser til at levere varer til dig som kunde, herunder videregive relevante informationer til vores underleverandører, inklusiv selskaber i vores koncern
 • Med henblik på at etablere, håndhæve eller forsvare vores juridiske rettigheder
 • Hvis du har givet forudgående samtykke til videregivelsen af personlige data til en modtager
 • I tilfælde af eventuelle fusioner, salg, joint ventures, tildeling, overdragelse eller anden disposition over alle eller dele af vores aktiver eller aktier
 • I overensstemmelse med vores cookie-politik ovenfor

Hvis modtageren af de personlige data befinder sig i et land uden for EU/EØS, som ikke sikrer et passende niveau af databeskyttelse, overfører vi kun dine personlige data til en sådan modtager efter udførelse af en skriftlig overdragelsesaftale på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer ikke dine persondata længere, end det er juridisk tilladt og nødvendigt set i relation til vores behandlingsformål. Opbevaringsperioden afhænger af typen af data og den gældende lovgivning og varierer derfor.

Vi sletter persondata efter den beskrevne opbevaringsperiode, eller hvis du anmoder os om at slette, medmindre der eksisterer juridiske eller regulatoriske krav, der stiller krav til vores fortsatte opbevaring af dine persondata.

Datasikkerhed

Vi har med henblik på at beskytte dine personlige data implementeret egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler. De skal garantere et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til den risiko, som behandlingen medfører, og i forhold til arten af de personlige data, der skal beskyttes, idet den aktuelle teknologiske udvikling og omkostningerne til disse forholdsreglers implementering tages i betragtning.

Efter at have evalueret risikoen har vi truffet forholdsregler for at beskytte personlige data mod utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse eller utilsigtede tab, ændringer, uautoriseret videregivelse eller adgang, i særdeleshed hvor behandlingen omfatter overførsel af personlige data i et netværk, og imod alle andre former for lovstridig behandling.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til de data, der behandles om dig, hvilket dog er underlagt visse lovmæssige undtagelser. Du kan også gøre indsigelse imod indsamling og videre behandling af dine personlige data. Derudover har du ret til om nødvendigt at korrigere dine personlige data. Du kan også vælge at anmode os om at begrænse behandlingen.

Vi sletter eller korrigerer eventuelle oplysninger, der måtte være fejlbehæftede eller forældede.

Hvis du sender os en skriftlig anmodning, vil vi desuden uden unødigt ophold slette dine personlige data, medmindre vi har et retligt grundlag for at fortsætte behandlingen, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at etablere, håndhæve eller afvise juridiske krav eller nødvendig for at udføre et kontraktforhold med dig eller den virksomhed eller organisation, som du er ansat i eller på anden vis repræsenterer.

Hvis du vil gøre brug af nogen af de rettigheder, der er omtalt ovenfor, bedes du kontakte os via de kontaktmuligheder, der fremgår nedenfor.

Ved sådanne anmodninger bedes du sørge for, at vi har relevante oplysninger, så vi kan imødekomme din anmodning, herunder dit fulde navn og din e-mail adresse, så vi kan identificere dig. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og inden for en måned.

Hvis du ikke er indforstået med vores behandling af dine personlige data, kan du indgive en klage ved dine lokale databeskyttelsesmyndigheder.

Links til andre websteder osv.

Vores websteder indeholder muligvis links til andre websteder eller til integrerede websteder. Vi hæfter ikke for indholdet på websteder, der tilhører andre virksomheder (tredjepartswebsteder) eller for sådanne virksomheders fremgangsmåder vedr. indsamling af personlige data. Når du besøger tredjepartswebsteder, bør du læse ejerens politik vedr. beskyttelse af personlige data samt andre relevante regler.

Ændringer

Vi kan af og til ændre privatlivspolitikken. Den opdaterede privatlivspolitik gælder for din fortsatte anvendelse af hjemmesiden og vores brug af personoplysningerne. Vi beder dig gennemgå privatlivspolitikken jævnligt.